Peder Sandow hittade detta i forumet på www.gl1800riders.com
En kul pryl som inte är så kostsam att aptera.

En svensk översättning följer efter den engelska originaltexten.

OBS! Varken Peder eller Olof tar ansvar för ev. felaktigheter.

 

CUSTOM PROGRAMMING THE GL1800'S OPENING CEREMONY
(Note: "Press" means 'press and release'.)

1. Turn ignition key to ON or ACC, and wait for the
normal screen display after the opening ceremony.
2. Press (press and release) the MODE button three times.
3. Simultaneously 'press and hold' the TRIP and DISPLAY
buttons for at least two full seconds, and then
release.
4. Press the MODE button.
5. Press the DISPLAY button.
You should now see the word "SPECIAL!".
If not, turn OFF the ignition key, and start all over.
6. Press the TRIP button.
7. At the prompt "Change OK?", press the MODE button.
8. You should now see a 12-character line, with the cursor
at the left end. Use the TRIP button to cycle through
the available characters until you find the one you want
(letters, numbers, blank, and some others).

Note: You cannot back up when cycling through the characters!
If you pass the one you want, you'll have to cycle around to
the desired character again.

9. When the desired character appears, press the DISPLAY button
to move the cursor to the next space to the right. The
cursor moves only to the right, and then wraps from the
right end back to the left end.
10. When the desired 12 characters have been selected, press
the MODE button to store the selected characters into memory.

Now turn the ignition key to OFF while watching the display screen.
You should see the words "SEE YOU!", with your 12-character line
just underneath. When you turn the ignition key to ON or ACC, you
should see "HELLO" and your 12 character line, and then a message
saying "Welcome to the Gold Wing World".

 

Anpassad programmering av GL1800 öppningsmeny.
(Obs!. "Press" betyder "tryck och släpp)

1. Vrid tändningsnyckeln till ON eller ACC, och vänta på
normal skärm efter öppningsmenyn.
2. Tryck på (tryck och släpp) knappen MODE tre gånger.
3. Samtidigt "tryck och håll" TRIP och DISPLAY
knapparna i minst två sekunder och släpp därefter.
4. Tryck på MODE.
5. Tryck på DISPLAY.
Du bör nu se ordet "SPECIAL".
Om inte, stäng av tändningen, och börja om.
6. Tryck TRIP-knappen.
7. När "Change OK?" visas, tryck på MODE kknappen.
8. Du bör nu se en 12-tecken linje, med markören
vid den vänstra änden. Använd TRIP-knappen för att växla mellan
tillgängliga tecken tills du hittar den du vill
(bokstäver, siffror, blanksteg, och några andra).

Obs: Du kan inte backat tillbaka när du bläddrar genom tecken!
Om du passerar ett tecken, så måste du bläddra runt till
önskat tecken igen.

9. När önskat tecken visas, trycker du på DISPLAY knappen
för att flytta markören till nästa plats till höger.
M
arkören flyttas bara till höger och sedan sveper från
högra ände tillbaka till den vänstra änden.
10. När de önskade 12 tecken har valts, tryck
MODE knappen för att spara de valda tecknen i minnet.

Nu vrid tändningsnyckeln till OFF medan du tittar på skärmen.
Du bör se orden "SEE YOU!", Med 12-tecken linje
precis under. När du sedan vrider på startnyckeln till ON eller ACC,
skall du se "HELLO" och din 12 tecken rad och sedan ett meddelande
säger "Välkommen till Gold Wing World".

Logga in

Go to top
Vår webbplats gwcsac.se använder cookies vilket gör det lättare för oss att förse dig med våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.